Beste klanten,

Wij streven ernaar om onze bestellingen binnen de 3 à 5 werkdagen na ontvangst van betaling te versturen met Bpost.
Hou er echter altijd rekening mee dat het, afhankelijk van diverse omstandigheden, kan zijn dat uw pakket langer onderweg is. Plaats dus ruim op tijd uw bestelling. Spoedleveringen zijn niet mogelijk.

Mvg, Petit Pompier

Algemene voorwaarden

Welkom bij www.petitpompier.be in het World Wide Web.
Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Petit Pompier - Fire Technics NV door te lezen. Zodra u browst, deze site bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze voorwaarden akkoord bent, maakt u dan geen verder gebruik van deze site. 

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de klant vindt op www.petitpompier.be zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Levering

De verzending van de bestelling zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen 2 tot 3 werkdagen na de ontvangst van uw betaling voor bestellingen, uitgezonderd voor producten waarvoor een langere levertermijn is aangegeven.
Eventuele vertragingen in de leveringen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Petit Pompier - Fire Technics NV blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

Garantie

Onze garantie beperkt zich tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Hierbij hanteren wij de standaard garantie termijn van 2 jaar.
Petit Pompier - Fire Technics NV staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. 
Petit Pompier - Fire Technics NV is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het verbruik van de goederen.

Herroepingsrecht

Conform de wettelijke bepalingen, heeft de consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument de bestelde goederen fysiek in bezit krijgt. 

In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij/zij Petit Pompier - Fire Technics nv binnen deze termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post: Solvaylaan 6, BE-8400 Oostende of e-mail: info@petitpompier.be) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. 
De consument moet de goederen op eigen risico en op eigen kosten terugsturen naar Petit Pompier - Fire Technics NV.
Volgende goederen worden nooit teruggenomen (volgens Art. 47, §4, 2° WMPC):
-Goederen die speciaal werden ontworpen en/of besteld voor de koper.
-Goederen die in een afzonderlijke, afgesloten verpakking geleverd worden wegens hygiënische redenen.

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij het bedrag van zijn/haar bestelling inclusief verzendkosten terug (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Dit binnen een termijn van 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
De kosten voor de terugzending van de goederen vallen ten laste van de consument.

Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij/zij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consumennt uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de consument heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Klachten

Klachten aangaande de bestelling (niet – conforme levering of verborgen gebreken), dienen ons schriftelijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling gemeld te worden via info@petitpompier.be, het contactformulier op de website of via de post naar Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 Oostende.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fire Technics nv of rechthoudende derden.

In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Petit Pompier - Fire Technics NV.
Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde Gebruiksvoorwaarden of overige wettelijke bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Petit Pompier - Fire Technics NV of schriftelijke toestemming van Petit Pompier - Fire Technics NV, is ten strengste verboden.

Alle gegevens, informatie en opmerkingen doorgestuurd door de klant worden eigendom van Petit Pompier - Fire Technics NV en kunnen voor informatieve doeleinden gebruikt worden.

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige algemene voorwaarden zijn uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken tot wier rechtsgebied de zetel van onze maatschappij behoort.